സ്റ്റാഫ് സിലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നടത്തിയ 2018 – ലെ കമ്പൈൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ (സി.ജി.എൽ.) പരീക്ഷയുടെ ഫൈനൽ റിസൽറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വെബ്സൈറ്റ്: www.ssc.nic.in