ആർമി റിക്രൂട്ടിംഗ് ഓഫീസിൽ മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ്;  യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ്സ്. അപേക്ഷാ ഫോം

  ആർമി റിക്രൂട്ടിംഗ് ഓഫീസിൽ മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ്;  യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ്സ്. അപേക്ഷാ ഫോം