കേരളത്തിലെ വിവിധ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ, അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ, ഡാക് സേവക് തസ്തികകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പരസ്യ വിജ്ഞാപന നമ്പർ: RECTT/50-1/DLGS/2020

 

ആകെ ഒഴിവുകൾ: 1421

 

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ് / തത്തുല്യം. പ്രാദേശിക ഭാഷയും ഇംഗ്ലീഷും വിഷയമായി പഠിച്ചിരിക്കണം.

അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള 60 ദിവസമെങ്കിലും ദൈർഘ്യമുളള കമ്പ്യൂട്ടർ ട്രെയിനിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയിരിക്കണം. കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു വിഷയമായി പത്താം തരത്തിൽ പഠിച്ചവർക്ക് ഇളവുണ്ട്.

 

പ്രായം: 18 – 40 വയസ്സ്. 08-03-2021 തീയതി വെച്ചാണ് പ്രായം പരിഗണിക്കുന്നത്.

എസ്.എസി/എസ്.ടി വിഭാഗത്തിന് അഞ്ച് വർഷവും ഒ.ബി.സി. വിഭാഗത്തിന് മൂന്ന് വർഷവും ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് 10 വർഷത്തെ ഇളവുണ്ട്. ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ്. വിഭാഗത്തിന് ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ വയസ്സിളവില്ല.

 

ശമ്പളം:

ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ: 12, 000 – 14,500 രൂപ

അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ / ഡാക് സേവക്: 10,000 – 12,000 രൂപ

 

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്:

മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക. ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് മുൻ‌ഗണന ലഭിക്കില്ല. പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാർക്കാണ് മെറിറ്റിനായി പരിഗണിക്കുക. ഒരേ യോഗ്യത മെറിറ്റായി വന്നാൽ ഉയർന്ന പ്രായമുള്ളവരെ പരിഗണിക്കും.

 

അപേക്ഷാ ഫീസ്:  100 രൂപ. വനിതകൾ/ ട്രാൻസ്‌വുമൺ, എസ്.സി.എസ്.ടി/ ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നിവർക്ക് ഫീസില്ല.

 

അപേക്ഷ: www.appost.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇതേ സൈറ്റിൽ പൂർണ്ണമായ വിജ്ഞാപനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അപേക്ഷാ സമർപ്പണവേളയിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ ഫോട്ടോ, ഒപ്പ്, പത്താം ക്ലാസ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജാതി/നോൺക്രീമിലേയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ നിർദ്ദിഷ്‌ട അളവിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനായി കരുതി വയ്‌ക്കണം.

 

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 21-04-2021


Keywords: Postal recruitment, Kerala Postal, kerala postal gds