നോയിഡ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്ക‌ുന്ന കേന്ദ്രപൊത‌ുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ നാഷണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്‌സിൽ അക്കൌണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ്, മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി തസ്‌തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച‌ു.

 

ആകെ ഒഴിവ‌ുകൾ: 43

 

അക്കൌണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ് (അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമ്പർ: 06/2020)

ഒഴിവ‌ുകൾ: 13

യോഗ്യത: 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബി. കോം.

പ്രായപരിധി: 18 – 30 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 23000 – 56500 ര‌ൂപ

അപേക്ഷാ ഫീസ്: 200 ര‌ൂപ

എസ്.സി., എസ്.ടി. വിഭാഗക്കാർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, വിമ‌ുക്തഭടന്മാർ എന്നിവർക്ക് ഫീസില്ല.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്ക‌ുന്ന അവസാന തീയതി: 22-01-2021

 

മാനെജ്മെന്റ് ട്രെയിനി (അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമ്പർ: 05/2020)

ഒഴിവ‌ുകൾ: 30

കെമിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇൻസ്ടുമെന്റേഷൻ, സിവിൽ, കെമിക്കൽ ലാബ്, ഫയർ & സേഫ്റ്റി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഒഴിവ‌ുകൾ.

യോഗ്യത: ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബി.ടെക് / ബി. ഇ/ എം.എസ്.സി

പ്രായപരിധി: 27 വയസ്സാണ് ഉയർന്ന പ്രായപരിധി

ശമ്പളം: 40000 – 140000 ര‌ൂപ

അപേക്ഷാ ഫീസ്: 700 ര‌ൂപ

എസ്.സി., എസ്.ടി. വിഭാഗക്കാർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, വിമ‌ുക്തഭടന്മാർ എന്നിവർക്ക് ഫീസില്ല.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്ക‌ുന്ന അവസാന തീയതി: 21-01-2021

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക‌ും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്ക‌ുവാന‌ും സന്ദർശിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ്: www.nationalfertilizerz.com


Keywords: national fertilizers recruitment, NFL