മലബാർ സിമന്‍റ്സില്‍ മാനേജീരിയൽ, നോൺ- മാനേജീരിയൽ തസ്‌തികകളിലെ ഒഴിവ‌ുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച‌ു.


തസ്‌തികകൾ

ചീഫ്‌ കെമിസ്റ്റ്‌

ഒഴിവ‌ുകൾ: 1

യോഗ്യത: എം.എസ്സി. കെമിസ്ട്രിയും 18 വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവ‌ും.

പ്രായപരിധി: 49 വയസ്സ്‌.


ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ (പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ)

ഒഴിവ‌ുകൾ: 1

യോഗ്യത: എം.എസ്സി. കെമിസ്ട്രിയും 10 വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവ‌ും.

പ്രായപരിധി: 46 വയസ്സ്‌.


ഫോര്‍മാൻ മെക്കാനിക്കൽ

ഒഴിവ‌ുകൾ: 2

യോഗ്യത: മെക്കാനിക്കൽ എന്‍ജിനീയറിങ്‌ ഡിപ്പോമയും അഞ്ച്‌ വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവ‌ും:

പ്രായപരിധി: 41 വയസ്സ്‌.


അസിസ്റ്റന്‍റ്‌ ഫോര്‍മാൻ മെക്കാനിക്കൽ

ഒഴിവ‌ുകൾ: 1

യോഗ്യത: മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്‌ ഡിപ്പോമയും മുന്ന്‌ വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവ‌ും.

പ്രായപരിധി: 39 വയസ്സ്‌.


ലാബ്‌ അസിസ്റ്റന്‍റ്

ഒഴിവ‌ുകൾ: 1

യോഗ്യത: ബി.എസ്.സി. കെമിസ്ട്രിയും മൂന്ന്‌ വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവ‌ും

പ്രായപരിധി: . 39 വയസ്സ്‌.


ബര്‍ണർ

ഒഴിവ‌ുകൾ: 1

യോഗ്യത: കെമിസ്ട്രി ബി.എസ്സി. അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എന്‍ജിനീയറിങ്‌ ഡിപ്പോമ. മൂന്ന്‌ വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം

പ്രായപരിധി: 39 വയസ്സ്‌.

 

തപാൽ വഴിയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്‌ www.malabarcements.co.in വെബ്സൈറ്റിൽ Contact Us – Careers ലിങ്ക് സന്ദർശിക്ക‌ുക

വെബ്സൈറ്റിലെ അപേക്ഷാമാതൃക പ‌ൂരിപ്പിച്ച്‌ ആവശ്യമുള്ള രേഖകള‌ുമായി

To the Managing Director, Malabar Cements Limited, Walayar Post,

Palakkad, Kerala-678 624 എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക്‌ അയക്ക‌ുക.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്ക‌ുന്ന അവസാന തീയതി: 15-01-2020


Keywords: Latest job news, malabar cements recruitments, Palakkd jobs, kerala jobs,