ഗ‌ുര‌ുവായ‌ൂർ, മലബാർ, തിര‌ുവിതാംക‌ൂർ ദേവസ്വങ്ങളിൽ വിവിധ തസ്‌തികകളിലെ ഒഴിവ‌ുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച‌ു. ഏഴ് തസ്‌തികകളിലാണ് ഒഴിവ‌ുകൾ. ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ്‌ ബോർഡാണ്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്‌. ഹിന്ദുമതത്തില്‍പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക്‌ അപേക്ഷിക്കാം.വിജ്‌ഞാപന നമ്പർ-  No:329/R1/KDRB/2020


തസ്‌തികകള്‍ 

1. മെഡിക്കൽ സ‌ൂപ്രണ്ട്‌ (കാറ്റഗറി നമ്പർ 39/2020)

ഒഴിവ‌ുകൾ: 1

ഗുര‌ുവായ‌ൂർ ദേവസ്വം മെഡിക്കൽ സെന്‍ററിലാണ്‌ ഒഴിവ്‌.

യോഗ്യത: 1. എം.ബി.ബി.എസ്‌. 2.സര്‍ക്കാർ മേഖലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യമേഖലയിലോ ക‌ുറഞ്ഞത്‌ 200 കിടക്കകള‌ുള്ള ആശ‌ുപത്രിയിൽ അഞ്ച‌ുവര്‍ഷത്തിൽ ക‌ുറയാത്ത പ്രവൃത്തിപരിചയം, 3. ടി.സി.എം.സി.യുടെ നിലവില‌ുള്ള സ്ഥിരം രജിസ്‌ട്രേഷൻ.

ശമ്പളം: 68700- 110400 ര‌ൂപ.

പ്രായപരിധി: അപേക്ഷകർ 1980 ജന‌ുവരി രണ്ടിന‌ും 1995 ജന‌ുവരി ഒന്നിന‌ും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (അർഹവിഭാഗക്കാർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ നിയമാന‌ുസൃത വയസ്സിളവ‌ുണ്ടാക‌ും).

അപേക്ഷാ ഫീസ്‌: 1000 ര‌ൂപ. എസ്‌.സി./ എസ്‌.ടി. വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക്‌ 750 ര‌ൂപ

 

2. അസിസ്റ്റന്‍റ്‌ എന്‍ജിനീയർ (സിവിൽ) (കാറ്റഗറി നമ്പർ-- 40/2020)

ഒഴിവ‌ുകൾ: 2

ഗുര‌ുവായ‌ൂർ ദേവസ്വത്തിലാണ്‌ ഒഴിവ്‌.

യോഗ്യത: സിവിൽ എന്‍ജിനിയറിങ്ങിൽ അംഗീകൃത ബിര‌ുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

ശമ്പളം: 39500 - 83000 ര‌ൂപ.

പ്രായപരിധി: അപേക്ഷകർ1984 ജന‌ുവരി രണ്ടിന‌ും 1995 ജന‌ുവരി ഒന്നിന‌ും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (അർഹവിഭാഗത്തിന് ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ നിയമാന‌ുസൃത വയസ്സിളവ‌ുണ്ടാക‌ും).

അപേക്ഷാഫീസ്‌: 500 ര‌ൂപ. എസ്‌.സി/എസ്‌.ടി. വിഭാഗക്കാർക്ക്‌ 250 ര‌ൂപ.

 

3. ക്ലാര്‍ക്ക്‌ (കാറ്റഗറി നമ്പർ- 41/2020)

ഒഴിവ‌ുകൾ: 10

മലബാർ ദേവസ്വത്തിൽ നേരിട്ട‌‌ുള്ള നിയമനമാണ്‌.

യോഗ്യത: 1. പ്ലസ്‌ ട‌ു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത, 2. ഡി.സി.എ. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

ശമ്പളം:19000- 43600 ര‌ൂപ.

പ്രായപരിധി:1985 ജന‌ുവരി രണ്ടിന‌ും 2002 ജന‌ുവരി ഒന്നിന‌ും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം അപേക്ഷകർ (അർഹവിഭാഗക്കാർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ നിയമാന‌ുസൃത വയസ്സിളവ‌ുണ്ടാക‌ും).

അപേക്ഷാ ഫീസ്‌: 300 ര‌ൂപ. എസ്‌.സി./ എസ്‌.ടി. വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക്‌ 200 ര‌ൂപ.

 

4. ക്ലാര്‍ക്ക്‌ (കാറ്റഗറി നമ്പർ- 42/2000)

ഒഴിവ‌ുകൾ: 5

മലബാർ ദേവസ്വംബോര്‍ഡിൽ 10 വര്‍ഷം സര്‍വീസ്‌ പ‌ൂര്‍ത്തിയാക്കിയ താഴ്‌ന്ന ശമ്പളമ‌ുള്ള സ്ഥിരം ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരില്‍നിന്ന്‌ തസ്തികമാറ്റംവഴി മാത്രമാണ്‌ ഈ ഒഴിവ‌ുകളിൽ നിയമനം.

യോഗ്യത: 1 പ്ലസ്‌ ട‌ു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത, 2. ഡി.സി.എ. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത.

ശമ്പളം: 19000- 43600 ര‌ൂപ. നിശ്ചിത മാതൂകയില‌ുള്ള സര്‍വീസ്‌ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ ആവശ്യപ്പെട‌ുമ്പോൾ ഹാജരാക്കണം.

പ്രായപരിധി: 1970 ജന‌ുവരി രണ്ടിനോ അതിന‌ു ശേഷമോ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം

അപേക്ഷാഫീസ്‌: 300 ര‌ൂപ.

 

5. ഗോൾഡ്‌ സ്മിത്ത്‌ (കാറ്റഗറി നമ്പർ-- 43/2020)

ഒഴിവ‌ുകൾ: 1

മലബാർ ദേവസ്വത്തിലാണ്‌ ഒഴിവ്‌.

യോഗ്യത: 1. എസ്‌.എസ്‌.എൽ.സി. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യയോഗ്യത, 2. സ്വര്‍ണം, വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ നിര്‍മിക്ക‌ുന്നതിന‌ുള്ള അറിവ‌ും വൈദഗ്ധ്യവ‌ും , ആ മേഖലയിൽ മ‌ൂന്ന‌ുവര്‍ഷത്തിൽ ക‌ുറയാത്ത പ്രവൃത്തിപരിചയവ‌ും.

ശമ്പളം: 18000- 41500 ര‌ൂപ. പ്രവൃത്തിപരിചയം തെളിയിക്ക‌ുന്നതിന്‌ ആഭരണങ്ങാം നിര്‍മിക്ക‌ുന്നതോ വിപണനം ചെയ്യുന്നതോ ആയ സ്ഥാപനത്തില്‍നിന്ന‌ുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കണം.

പ്രായപരിധി: 1985 ജന‌ുവരി രണ്ടിന‌ും 2002 ജന‌ുവരി ഒന്നിന‌ും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (അർഹവിഭാഗക്കാർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ നിയമാന‌ുസൃത വയസ്സിളവ‌ുണ്ടാക‌ും).

അപേക്ഷാഫീസ്: 300 ര‌ൂപ. എസ്‌.സി./എസ്‌.ടി. വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക്‌ 200 ര‌ൂപ.

 

6. ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ്‌ അറ്റൻഡന്‍റ്‌ (കാറ്റഗറി നമ്പർ- 44/2020)

മലബാർ ദേവസ്വത്തിലാണ്‌ അവസരം. ഒഴിവ‌ുകൾ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല

യോഗ്യത: 1. ഏഴാം ക്ലാസ്‌ പാസാകണം, 2. മ‌ൂന്ന‌ുവര്‍ഷമായി നിലവില‌ുള്ള എൽ.എം.വി. ഡ്രൈവിങ്‌ ലൈസന്‍സ്‌, 3. ലൈറ്റ്‌മോട്ടോർ വാഹനം ഓടിക്ക‌ുന്നതിൽ മികവ്‌.

ശമ്പളം: 18000- 41500 ര‌ൂപ. വാഹനം ഓടിക്ക‌ുന്നതിന‌ുള്ള പ്രാവീണ്യം പ്രായോഗികപരീക്ഷയിലൂടെ പരിശോധിക്ക‌ും.

പ്രായപരിധി: 1985 ജന‌ുവരി രണ്ടിന‌ും 2002 ജന‌ുവരി ഒന്നിന‌ും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (അർഹവിഭാഗക്കാർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ നിയമാന‌ുസ്യത വയസ്സിളവ‌ുണ്ടാക‌ും).

അപേക്ഷാഫീസ്‌: 200 ര‌ൂപ. എസ്‌.സി./ എസ്‌.ടി. വിഭാഗക്കാർക്ക്‌ 100 ര‌ൂപ.

 

7. എൽ.ഡി. ടൈപ്പിസ്റ്റ്‌ (കാറ്റഗറി നമ്പർ- 45/2020)

ഒഴിവ‌ുകൾ: 7

തിര‌ുവിതാംക‌ൂർ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിലാണ്‌ ഒഴിവ്‌.

യോഗ്യത: 1. എസ്‌.എസ്‌.എൽ.സി. പാസാകണം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത, 2. ടൈപ്പ്‌ റൈറ്റിങ്‌ ഇംഗ്ലീഷ്‌ ലോവറില‌ും മലയാളം ലോവറില‌ുമ‌ുള്ള കെ.ജി.ടി.ഇ. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ,അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത,3. കംപ്യൂട്ടർ വേഡ്‌ പ്രോസസിങ്‌ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത.

ശമ്പളം: 19000- 43600 ര‌ൂപ.

പ്രായപരിധി: 1984 ജന‌ുവരി രണ്ടിന‌ും 2002 ജന‌ുവരി ഒന്നിന‌ും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (അർഹവിഭാഗക്കാർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ നിയമാന‌ുസൃത വയസ്സിളവ‌ുണ്ടാക‌ും)

അപേക്ഷാഫീസ്‌:: 300 ര‌ൂപ എസ്‌.സി / എസ്‌.ടി. വിഭാഗക്കാർക്ക്‌ 200 ര‌ൂപ

 

മ‌ുൻപ്‌ ദേവസ്വം ബോർഡ് വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയവർക്ക് യ‌ൂസർ ഐഡിയ‌ും പാസ്സ്‌വേഡ‌ും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്‌ത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവ‌ുന്നതാണ്. അല്ലാത്തവര്‍ക്ക് രജിസ്ട്രേഷന്‍ ചെയ്‌തതിന് ശേഷം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാവ‌ുന്നതാണ്.  

വിശദവിവരങ്ങൾക്കായ‌ും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാന‌ുമായി സന്ദർശിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ്: www.kdrb.kerala.gov.in

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്ക‌ുന്ന അവസാന തീയതി: 18-01-2020


Keywords: kdrb, kerala devaswom board recruitment, guruvayoor devaswom, malabar devaswom, thiruvithamkoor devaswom, ld clerk, driver vacancy