റെയിൽ‌വേ – എൻ.ടി.പി.സി. പരീക്ഷ ഡിസംബർ 28 മ‌ുതൽ; പരീക്ഷാ തീയതി, സിറ്റി എന്നിവ അറിയാം


റെയിൽ‌വേ റിക്ര‌ൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് നടത്ത‌ുന്ന എൻ.ടി.പി.സി. തസ്‌തികകളിലേക്ക‌ുള്ള ആദ്യ ഘട്ട പരീക്ഷ ഡിസംബർ 28 മ‌ുതൽ ജന‌ുവരി 13 വരെ നടക്ക‌ും. പരീക്ഷാ തീയതി, സിറ്റി ഇൻ‌ഡിമേഷൻ സ്ലിപ്പ് എന്നിവ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ലഭിക്ക‌ും.

പരീക്ഷയ്‌ക്ക‌ുള്ള ഇ – കോൾ ലെറ്റർ പരീക്ഷയ്‌ക്ക് നാല‌ു ദിവസം മ‌ുൻപ് മ‌ുതൽ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം.

വെബ്സൈറ്റ്: rrbthiruvananthapuram.gov.in , www.rrbchennai.gov.in


Keywords: rrb ntpc, ,rrb thiruvananthapuram, Non Technical Popular Categories, Railway, southern railway, rrb ntpc exam date, rrb ntpc admit card

 

Post a Comment

0 Comments