ഐ.ബി.പി.എസ് നടത്ത‌ുന്ന ആർ.ആർ.ബി. ഓഫീസർ സ്കെയിൽ I, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്‌തികകളിലേക്ക‌ുള്ള പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്‌ക്കായ‌ുള്ള കാൾലെറ്റർ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം.

ഓഫീസർ സ്കെയിൽ I തസ്‌തികയിലേക്ക‌ുള്ള കാൾ‌ലെറ്റർ ഡിസംബർ 31 വരെയ‌ും ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക‌ുള്ള കാൾലെറ്റർ ജന‌ുവരി 2  വരെയ‌ുമാണ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാനാവ‌ുക. വിശദവിവരങ്ങള‌ും വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്

വെബ്സൈറ്റ്: www.ibps.in 


keywords: ibps call letter, ibps exam, ibps rrb