ഇസാഫ് ബാങ്കിൽ നിരവധി ഒഴിവ‌ുകൾ; ബിര‌ുദയോഗ്യതയ‌ുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം


ഇസാഫ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൽ സെയിൽ‌സ് ഓഫീസർ ട്രെയിനി,  ബ്രാഞ്ച് ഇൻ ചാർജ്ജ്, ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ, ടെല്ലർ, സെയിൽ‌സ് ഓഫീസർ എന്നീ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവ‌ുകൾ. പാലക്കാട്, മലപ്പ‌ുറം, വയനാട് ജില്ലകളിലായാണ് ഒഴിവ‌ുകള‌ുള്ളത്. ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.


സെയിൽ‌സ് ഓഫീസർ

യോഗ്യത: റെഗ‌ുലർ ബിര‌ുദം/ ബിര‌ുദാനന്തരബിര‌ുദം, ഒര‌ു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.


ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ

യോഗ്യത: റെഗ‌ുലർ ബിര‌ുദം/ ബിര‌ുദാനന്തരബിര‌ുദം, 2 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.


ബ്രാഞ്ച് ഇൻ ചാർജ്ജ്

യോഗ്യത: റെഗ‌ുലർ ബിര‌ുദം/ ബിര‌ുദാനന്തരബിര‌ുദം, 5 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.


ടെല്ലർ

യോഗ്യത: റെഗ‌ുലർ ബിര‌ുദം/ ബിര‌ുദാനന്തരബിര‌ുദം, 2 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.


സെയിൽ‌സ് ഓഫീസർ ട്രെയിനി തസ്‌തികയിലേക്ക് പ്രവൃത്തി പരിചയം ഇല്ലാത്തവർക്ക‌ും അപേക്ഷിക്കാം.

 

വിശദാംശങ്ങൾക്ക‌ും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്ക‌ുവാന‌ും www.esafbank.com വെബ്സൈറ്റിൽ careers > current openings > branch-banking സന്ദർശിക്ക‌ുക


keywords: esaf bank recruitment, bank recruitment

Post a Comment

0 Comments