കാലിക്കറ്റ്‌ സര്‍വകലാശാലയിലെ 2020- 21 അധ്യയന വര്‍ഷത്തേക്ക‌ുള്ള 14 ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമ‌ുകളിലേക്കും 12 പി.ജി. പ്രോഗ്രാമ‌ുകളിലേക്കും പ്രൈവറ്റ്‌ രജിസ്‌ട്രേഷൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു.


ബിര‌ുദ കോഴ്‌സുക: അഫ്‌സൽ ഉലമ, അറബിക്‌, ഇക്കണോമിക്‌സ്‌, ഇംഗ്ലീഷ്‌, ഹിന്ദി, ഹിസ്റ്ററി, മലയാളം, ഫിലോസഫി, പൊളിറിക്‌സ്‌, സംസ്‌കൃതം, സോഷ്യോജി, ബി.ബി.എ. ബി.കോം, ബി.എസ്‌.സി. മാത്‌സ്.


ബിര‌ുദാന‌ുന്തര ബിര‌ുദ കോഴ്‌സ‌ുകൾ: അറബിക്‌, ഇക്കണോമിക്സ്‌, ഇംഗ്ലീഷ്‌, ഹിന്ദി, ഹിസ്റ്ററി, മലയാളം, ഫിലോസഫി, പൊളിറ്റിക്സ്‌, സംസ്‌കൃതം, സോഷ്യോജി, എം. കോം, എം.എസ്‌.സി.മാത്‌സ്


രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്: 1500 ര‌ൂപ


ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാന‌ുള്ള അവസാനതീയതി: 19-01-2021

100 ര‌ൂപ ഫൈനോടു കൂടി ജന‌ുവരി 25 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ്: www.uoc.ac.in

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്ക‌ുവൻ സന്ദർശിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ്: www.cupbonline.uoc.ac.in/CuPbOnline/online_portal/registration.php

അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകള‌ുടെ വിശദാശങ്ങള‌ും ഈ ലിങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്ക‌ും


വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് 0494 22400288, 2407356 ന്നീ നമ്പറ‌ുകളിൽ വിളിക്കാം


Keywords: Education, university of calicut private regitration, ug private registration, pg private registration, calicut university sde, distance education