കേരളത്തില‌ുടനീളം താല‌ൂക്കടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ആവശ്യമ‌ുണ്ട്.

യോഗ്യത പ്ലസ്‌ട‌ു, 18 – 40 വയസ്സ‌ുള്ളവർക്ക് അവസരം.

പ്രതീക്ഷിക്കാ‍വ‌ുന്ന മാസവര‌ുമാനം: 10000 – 15000 ര‌ൂപ.

വിവരങ്ങൾക്കായി: 9778204206, 6235202202, 8086302202

ഫസ്റ്റ് കേരള സിറ്റി സെന്റർ, തലശ്ശേരി