ട്രൈബൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊക്യുർമെന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് തസ്‌തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച‌ു.

 

ആകെ ഒഴിവ‌ുകൾ: 30

 

കൊച്ചി, ചെന്നൈ അടക്കമ‌ുള്ള 15 റീജിയണ‌ുകളിലായാണ് നിയമനം. 11 മാസക്കാലയളവിലേക്കാ‍യാണ് നിയമനം നടത്ത‌ുക.

 

യോഗ്യത: പ്ലസ്‌ട‌ു, ഇംഗ്ലീഷ‌ും പ്രാദേശിക ഭാഷയ‌ും കൈകാര്യം ചെയ്യാനറിയണം. കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒര‌ു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവ‌ും വേണം.

 

പ്രായപരിധി: 19 – 30. അർഹവിഭാഗക്കാർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ നിയമാന‌ുസൃത വയസ്സിളവ‌ുണ്ട്.

 

ശമ്പളം: 18924 ര‌ൂപ. ബിര‌ുദമോ അതിന‌ു മ‌ുകളിലോ യോഗ്യതയ‌ുള്ളവർക്ക് 20522 ര‌ൂപയാണ് ശമ്പളം.

ചെന്നൈ അടക്കമ‌ുള്ള റീജണൽ ഓഫീസ‌ുകളിൽ നവംബർ 17 മ‌ുതൽ 25 വരെ രാവിലെ 10 മ‌ുതൽ വൈകീട്ട് 5.30 വരെ അഭിമ‌ുഖം ഉണ്ടായിരിക്ക‌ും.

വിശദാംശങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്: trifed.tribal.gov.in/careers-list