തൊഴില്‍ വാര്‍ത്ത -  പ്രാദേശിക തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ - വിദ്യാഭ്യാസ അറിയിപ്പുകള്‍


  • പുരുഷന്മാര്‍ താഴെ ഗ്രൂപ്പില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യുക
  • സ്ത്രീകള‌ും പെണ്‍‌ക‌ുട്ടികള‌ും വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാതെ വാട്സാപ്പ് Broad Cast- ല്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യ‌ുക. അതിനായി ഏറ്റവും താഴെ ലിങ്ക് നല്‍‌കിയിട്ടുണ്ട്.   • പുരുഷന്മാര്‍ താഴെ നിങ്ങള‌ുടെ ജില്ലയ‌ുടെ  ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ‍ ചെയ്യുക.


  • ആവർ‍ത്തനം ഒഴിവാക്കാൻ ഒര‌ു ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്യുക.


  • ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ‍ (8547 265 365) സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്ക‌ുക.


  • ഗ്രൂപ്പിൽ അഡ്മിന് മാത്രമേ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 

    ടെലഗ്രാം: - മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ വിവരങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. അഡ്‌മിന് മാത്രമേ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുവാന്‍ കഴിയുകയുള്ളു. ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.    സ്ത്രീകള‌ും പെണ്‍‌ക‌ുട്ടികള‌ും വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാതെ വാട്സാപ്പ്  Broad Cast- ല്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യ‌ുക. അതിനായി  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക