കോവിഡ് - 19 കിസ്. കോവിഡ് - 19 ലുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവ് പരിശോധിക്കൂ... ക്വിസിലൂടെനിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ച സ്കോറ‌ും, ശരിയുത്തരങ്ങള‌ും ഫോം സബ്‌മിറ്റ് ചെയ്‌ത ശേഷം നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാനാക‌ുന്നതാണ്...!